กลับ / นโยบาย

นโยบายการคืนเงิน


เครดิตการใช้งานหรือผลประโยชน์อื่นใดสามารถสะสมได้ แต่ไม่สามารถซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนสิทธิครอบครองได้ และไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดได้ ค่าบริการที่ชําระมาแล้วจะไม่มีการคืนเงิน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น